Startsida

Om Företaget

Affärsidé

Miljö

Referensarbete

Kvalitet

Kontakt

 

Miljöpolicy


J-O Myhrberg´s Byggservice AB verkar för ett medvetet kretsloppstänkande och en hållbar samhällsutveckling med sparsamhet av de resurser vi förfogar över.

Detta gör vi genom att:
 

-  vårt arbete för en bättre miljö ses som ett konkurrensmedel och en investering i fortsatt goda relationer marknaden. och inte som ett nödvändigt ont som vi tvingas till under tryck från den allmänna opinionen eller tvingande lagar och förordningar. 
-  när vi planerar och genomför våra projekt, prioriterar vi det långsiktiga perspektivet. 
-  minska slöseri och resursförbrukning i vår verksamhet och på så sätt minskar vi vår påverkan på naturens resurser. 
-  vi använder oss av byggmaterial och byggmetoder som ger minsta möjliga avfall, eller föroreningar i luft- vatten. 

-  avfall som uppstår hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. samt källsorteras när detta är möjligt 
-  vi återanvänder material när detta är möjligt. 
-  göra alla medarbetare delaktiga, och skapa bestående resultat av vårt miljöarbete · påverka våra leverantörer och kunder till en aktiv miljöförbättring genom att redovisa vårt miljöengagemang. 
-  hålla en öppen dialog intern och extern i miljöfrågor för att skapa en trovärdighet och förtroende för vårt miljöarbete.